Lotus Dentals privatlivspolitik

 1. Introduktion

1.1 Hos Lotus Dental Tandlægerne (herefter benævnt som “vi”, “os” eller “vores”) vægter vi dit privatliv som vores højeste prioritet. Vi anerkender det tillidsforhold, der opstår, når du afgiver dine personoplysninger til os. Dette tager vi på ingen måde for givet, og i denne privatlivspolitik formidler vi oplysninger vedrørende de personoplysninger, som vi indsamler om dig, formålene med indsamlingen, anvendelsen, samt de tiltag, vi implementerer for at beskytte disse oplysninger.

1.2 Vilkårene i denne privatlivspolitik er gældende for dig som patient, når du modtager behandling på en af vores klinikker. Den klinik, der udfører behandlingen af dig, anses som dataansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger. Dette betyder, at den pågældende klinik indsamler oplysninger om dig i forbindelse med dine behandlinger på klinikken og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning.

 1. Oplysninger indsamlet

2.1 Som patient på en af vores klinikker, registrerer vi en række personoplysninger om dig, som er nødvendige for en forsvarlig behandling og for at kunne føre en journal. Disse oplysninger inkluderer primært de informationer, som er angivet på dit sundhedskort, i det fælles medicinkort (FMK-online) samt oplysninger, der genereres gennem vores undersøgelser og behandlinger af dig:

2.2 Almindelige personoplysninger:

(A) Identifikationsinformation: Navn, adresse og fødselsdato.

(B) Kontaktinformation: Telefonnummer og e-mail.

(C) Fotografier.

2.3 Fortrolige personoplysninger:

(D) CPR-nummer.

2.4 Specifikke personoplysninger:

(E) Sundhedsinformation: Røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger, journaloplysninger, prøvesvar og data om eventuel receptpligtig medicin.

 1. Anvendelse af personoplysninger

3.1 Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne:

(i) Yde en forsvarlig behandling og overholde vores retlige forpligtelser i henhold til autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

(ii) Administrere betalinger i forbindelse med din behandling.

(iii) Indberette oplysninger til “Danmark” fra Sygeforsikringen, din forsikring eller offentlige instanser, i det omfang dette er påkrævet.

(iv) Bekræfte din identitet.

(v) Indkalde dig til tandlægebesøg, herunder afsendelse af påmindelser og servicemeddelelser.

(vi) Gøre oplysninger i din journal tilgængelige for andre sundhedsprofessionelle.

(vii) Skræddersy vores onlineindhold.

 1. Frivillighed

4.1 Vi indhenter dine personoplysninger direkte fra dig. Udover de sundhedsoplysninger, som vi indhenter i forbindelse med din behandling, kan vi, hvis du har afgivet samtykke til det, eller det er påkrævet i henhold til sundhedslovens § 41, stk. 2, også modtage sundhedsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, såsom din læge, specialtandlæge m.m.

4.2 Du er ikke forpligtet til at videregive dine personoplysninger, men konsekvensen heraf vil være, at vi ikke vil være i stand til at opfylde de formål, som er beskrevet i afsnit ‎3.

 1. Automatiske Individuelle afgørelser, herunder profilering

5.1 Dine personoplysninger vil ikke blive underkastet automatiseret behandling.

 1. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

6.1 Nedenfor er det retsgrundlag, på hvilket grundlag vi behandler dine personoplysninger, angivet for hvert formål:

 1. Deling af personoplysninger

7.1 Videregivelse af dine sundhedsoplysninger og andre følsomme personoplysninger vil som udgangspunkt kun finde sted med dit forudgående samtykke. Der kan dog undtagelsesvist ske videregivelse og indhentning af sundhedsoplysninger uden dit samtykke, når det er nødvendigt for et igangværende behandlingsforløb for patienten, og sådanne videregivelser udføres med hensyntagen til dine interesser og behov i overensstemmelse med Sundhedslovens § 41, stk. 2. Hvis vi videregiver dine sundhedsoplysninger til sundhedsprofessionelle, vil de og/eller deres arbejdsgiver blive betragtet som dataansvarlige for de modtagne personoplysninger og skal opfylde deres egne informationsforpligtelser over for dig, for at du er informeret om formålet med behandlingen af dine oplysninger.

7.2 Derudover kan vi videregive de personoplysninger, der er registreret til formål med afregning, herunder indberetninger til myndigheder eller forsikringsselskaber, til betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage betalingerne og for revisionsformål. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger til vores advokat og inkassopartner i forbindelse med inddrivelse af udestående fordringer eller andre verserende sager.

7.3 Vi kan også dele din e-mailadresse med Facebook Custom Audiences og Facebook Lookalikes med det formål at fremme og markedsføre vores produkter. Som led i dette, sender vi en irreversible hashet e-mailadresse til Facebook, hvilket medfører, at du vil modtage sponsorerede links i dit nyhedsfeed på deres platform. Du har ret til at indvende mod vores behandling af din e-mailadresse til dette formål. Hvis du gør indsigelse, respekterer vi din anmodning og vil herefter ikke behandle din e-mailadresse med dette formål. Du kan også rette indsigelse mod Facebook ved at deaktivere “Facebook Custom Audiences” og “Lookalike Audiences”. Instruktioner hertil og yderligere information om Facebooks behandling af dine personoplysninger findes på deres platform.

7.4 Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Dog er Facebooks moderselskab placeret i USA, hvilket potentielt indebærer en indirekte risiko for, at Facebook får adgang til din e-mailadresse. Vi har dog sikret, at din e-mailadresse er hashet (krypteret) og har desuden indgået i EU-Kommissionens standardbestemmelser med Facebook som grundlag for eventuelle overførsler.

 1. Håndtering af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

8.1 Vi forbeholder os retten til at få adgang til, opretholde og dele dine personoplysninger i tilfælde af en juridisk anmodning (såsom ransagningskendelser, retskendelser, stævninger osv.), eller hvis det er nødvendigt for at identificere, forhindre eller retsforfølge svigagtige eller ulovlige aktiviteter samt at beskytte os selv, dig eller andre patienter, inklusive som en del af efterforskninger.

 1. Opbevaring af personoplysninger

9.1 Vi gemmer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet i afsnit 3. I henhold til journalføringsbekendtgørelsen er vi pålagt at opbevare din journal i mindst 10 år efter den seneste optegnelse. Ved skift til en ny tandlæge vil vi overføre din journal til denne, hvorefter tandlægen overtager forpligtelsen til at opbevare din journal. I specifikke tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i en længere periode end nævnt ovenfor.

9.2 Personoplysninger, som anvendes til at håndtere din betaling, vil som hovedregel blive opbevaret i det aktuelle kalenderår og 5 år efter betalingen er modtaget, i overensstemmelse med bogføringsloven.

 1. Sikkerhed og beskyttelse

10.1 Vi har implementeret og vedligeholder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå utilsigtet eller ulovlig sletning, forringelse eller tab af dine personoplysninger. Desuden sikrer vi, at disse oplysninger ikke kommer i uvedkommendes kendskab eller bliver misbrugt på nogen måde, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

10.2 I tilfælde af en overtrædelse af datasikkerhed, hvor vi vurderer, at der er en betydelig risiko for misbrug af dine personoplysninger, vil vi straks underrette dig om hændelsen. Vi vil også informere dig om de skridt, vi har taget for at minimere risikoen for misbrug af dine oplysninger.

10.3 Interne retningslinjer og procedurer er etableret for at sikre, at kun medarbejdere med en saglig grund har adgang til dine personoplysninger, herunder sundhedsoplysninger.

 1. Optagelse af telefonsamtaler

Formål

Det er vores hensigt at optage og gemme telefonsamtaler med vores patient

er med det formål at dokumentere eventuelle indgåede aftaler og for at kunne uddanne vores medarbejdere til at levere den bedst mulige service.

Behandlingsgrundlag

Telefonsamtaler optages og gemmes for at dokumentere, hvad der er blevet diskuteret i løbet af samtalen, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen.

Vi optager kun telefonsamtaler, når der er indhentet samtykke til dette, med det formål at uddanne vores medarbejdere. Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage, hvilket vil resultere i sletning af samtalen. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der er foretaget før tilbagetrækningen. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på info@lotusdental.dk.

Kategorier af personoplysninger

Vi optager og gemmer de kategorier af personoplysninger, der er oplyst i løbet af samtalen, herunder navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer samt sundhedsoplysninger.

Opbevaringsperiode

Optagelser til dokumentationsformål slettes efter 3 år, medmindre en tvist opstår, hvorfor en længere opbevaring er nødvendig for at dokumentere indholdet af samtalen og de indgåede aftaler.

Optagelser til undervisningsformål bevares kun i 3 måneder fra samtalen er gennemført.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i, korrektion af eller sletning af dine personoplysninger.

Derudover har du ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at kontakte os på info@lotusdental.dk.

Vi er underlagt Sundhedsloven og er derfor forpligtede til at opbevare visse oplysninger om dig i de specificerede tidsperioder. Disse typer oplysninger vil derfor ikke blive slettet.

For mere information om vores generelle behandling af personoplysninger, henvises til vores hjemmeside.

 1. Dine rettigheder

12.1 I henhold til Sundhedsloven har du til enhver tid ret til at kræve indsigt i de oplysninger, vi registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du anmode os om at rette disse. Selvom vi ikke har tilladelse til at slette oplysninger i din journal, kan du anmode os om at tilføje dine bemærkninger, hvis du mener, der er fejl i journalen.

12.2 I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du visse rettigheder, herunder retten til at få indsigt i dine personoplysninger, retten til at få ukorrekte oplysninger rettet, retten til at få oplysninger slettet (bemærk: læs ovenstående vedrørende journalen), retten til at få behandlingen af oplysninger begrænset, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, herunder i forhold til automatiseret individuel beslutningstagning (profilering).

12.3 Hvis vores behandling af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagetrækning af samtykke påvirker dog ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger baseret på dit tidligere givne samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Effekten af tilbagetrækning af dit samtykke gælder derfor fra det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage.

12.4 Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på telefon: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

12.5 Overvågning af overholdelse af reglerne i sundhedslovgivningen udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde Styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

Cookies og privatlivspolitik:

Introduktion

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig, som anvendes til at tilpasse og forbedre vores indhold samt øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, anbefales det at slette dine cookies (se vejledning) og undlade at fortsætte brugen af hjemmesiden. Nedenfor uddyber vi, hvilke oplysninger der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Vores hjemmeside anvender “cookies,” som er en tekstfil gemt på din computer, mobiltelefon eller lignende enhed med det formål at genkende denne, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som virus.

Det er muligt at slette eller blokere cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan annoncer blive mindre relevante for dig og optræde oftere. Derudover kan hjemmesiden opleves i mindre optimal form, og der kan være indhold, som du ikke har adgang til.

Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, hvilket i varierende omfang kan omfatte:

Hyppige tredjeparter inden for digital annoncering

Hvis der opstår yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller via følgende information:

Hjemmesiden ejes og drives af:

Lotus Dental Tandlægerne Aalborg ApS

Bispensgade 10E

9000 Aalborg

CVR nr. 43568280

aalborg@lotusdental.dk

og

Lotus Dental Tandlægerne Terndrup ApS

Dommerhaven 11

9575 Terndrup

CVR nr. 37802123

TERNDRUP@LOTUSDENTAL.DK